HOTLINE: (028) 5413 7189
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Báo Cáo Thường Niên 2020
Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung - 2020
Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung - 2020

Phú Hưng Life Tăng Vốn Điều Lệ Lên 1,693 Tỷ Đồng
Ngày 29/01/2021, Bộ Tài chính cho phép Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 69GP/KDBH ngày 30/08/2013 với nội dung vốn điều lệ lên 1,693 tỷ đồng