HOTLINE: (028) 5413 7189
Bảo hiểm Tử vong & Thương tật do tai nạn

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 

Tử vong và Thương tật do tai nạn 
Quyền lợi lên đến 300% Số tiền bảo hiểm

  • Tử vong do tai nạn: 100%-300% Số tiền bảo hiểm
  • Thương tật do tai nạn: lên đến 100% Số tiền bảo hiểm
   QUY TẮC & ĐIỀU KHOẢN


   SẢN PHẨM CHÍNH