Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ khách hàng > Quy trình thay đổi thông tin Hợp đồng

QUI TRÌNH THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG

1.     Sơ đồ thực hiện nghiệp vụ thay đổi

2.     Thủ tục của một số nghiệp vụ thay đổi thường gặp

a)     Cập nhật thông tin liên lạc (địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email…)
b)    Thay đổi định kỳ đóng phí
-       Phí bảo hiểm cho việc thay đổi (nếu có)
c)     Thay đổi thông tin khách hàng (tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND, quốc tịch,…)
-       Bản sao giấy tờ chứng minh thông tin thay đổi/ điều chỉnh
d)    Thay đổi Bên mua bảo hiểm
   Bản sao giấy tờ tùy thân của BMBH mới (hoặc Bản sao giấy phép kinh doanh nếu BMBH mới là doanh nghiệp)
-      Bản sao giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa BMBH mới và NĐBH
e)     Thay đổi phạm vi bảo hiểm (tăng/giảm số tiền bảo hiểm hoặc thêm/hủy sản phẩm bổ sung)
-       Tờ khai tình trạng sức khoẻ (trong trường hợp tăng số tiền BH và thêm sản phẩm bổ sung)
-       Phí bảo hiểm đóng thêm (trong trường hợp tăng số tiền BH và thêm sản phẩm bổ sung)
f)     Thay đổi thông tin sức khỏe
-       Các xét nghiệm đã làm (nếu có)
g)    Yêu cầu thanh toán
-      Bộ hợp đồng bảo hiểm gốc (trong trường hợp Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc, Hủy ngang hợp đồng bảo hiểm hoặc Yêu cầu thanh toán quyền lợi đáo hạn)
h)     Thay đổi phương thức nhận tiền
i)      Thay đổi người nhận tiền
-       Bản sao giấy tờ tùy thân của Người nhận tiền   
j)      Yêu cầu khôi phục hợp đồng
-       Phí bảo hiểm quá hạn và khoản giảm thu nhập đầu tư
-       Hoàn trả các khoản tạm ứng và khoản giảm thu nhập đầu tư
 
3.     Lưu ý chung

* Chữ ký của Quý khách trên Phiếu yêu cầu phải đúng với chữ ký đã đăng ký và được Công ty chấp thuận lần sau cùng.

* Phú Hưng Life có thể yêu cầu Quý khách bổ sung thêm chứng từ tùy từng trường hợp cụ thể.

* Sau khi hoàn tất yêu cầu thay đổi, Công ty sẽ gửi Thư xác nhận cho Quý khách qua đường bưu điện.

 

Copyright © 2014 Phu Hung Life. All Rights Reserved
Bản đồ website Quyền hạn Chính sách bảo mật