Trang chủ > Dịch vụ > Giải quyết quyền lợi bảo hiểm > Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 1.     Thông báo xảy ra sự kiện bảo hiểm và nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

-          Sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần thông báo về Công ty bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (sau đây gọi là “Phú Hưng Life”) thông qua Chuyên viên tư vấn bảo hiểm hoặc trực tiếp về một trong các văn phòng của Phú Hưng Life.

-          Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu theo quy định của Phú Hưng Life, gồm điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu trong Mẫu đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng như nộp đầy đủ các chứng từ y tế và những chứng từ khác theo hướng dẫn.

-          Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm có thể là Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc đơn giản là người thân, người nhà của Bên mua bảo hiểm hoặc/và Người được bảo hiểm.

2.     Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

-          Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GQ.QLBH) sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ.

-          Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và/hoặc cần bổ sung thêm thông tin: Phòng GQ.QLBH sẽ gửi Thư báo yêu cầu bổ sung thông tin và chứng từ cần thiết đến khách hàng đồng thời cũng gửi cho Chuyên viên tư vấn bảo hiểm phụ trách hợp đồng bảo hiểm đó (nếu có) một bản. Chuyên viên tư vấn bảo hiểm cần hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Phòng GQ.QLBH.

-          Trường hợp hồ sơ đã được nộp đầy đủ: Phòng GQ.QLBH tiến hành đánh giá yêu cầu bồi thường và ra quyết định.

3.     Các loại hồ sơ, chứng từ cần phải nộp khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

 Để hỗ trơ Phòng GQ.QLBH giải quyết nhanh chóng và chinh xác quyền lợi bảo hiểm, đề nghị Quý khách chú ý các loại hồ sơ, chứng từ tương ứng với từng loại quyền lợi bảo hiểm yêu cầu theo bảng bên dưới.

Copyright © 2014 Phu Hung Life. All Rights Reserved
Bản đồ website Quyền hạn Chính sách bảo mật